Hồ sơ năng lực - Quản lý dịch bệnh hại tổng hơp

Hồ sơ năng lực - Quản lý dịch bệnh hại tổng hơp
Biện pháp kỹ thuật tổng hợp là hệ thống các biện pháp kỹ thuật liên hoàn được áp dụng trong quá trình sản xuất một loài cây trồng, nhằm tăng giá trị hiệu quả của sản phẩm,......